دوستی

می شکند شیشه قلبم اگر

سنگ ملامت فکنی سوی آن 

نیست غمی گر بخلد جان من

ور گسلد زخم دلم بند تن

درد از آنست که باید بسوخت

شکوه نشاید کند از دوست دوست 

/ 1 نظر / 10 بازدید