که چی؟

که داشته هایم را وسط بگذارم برای خودم و همه 

و نوشته هایم را

و نوشته هایتان را

و ...

و مجموعه ای از اتصالات (بخوانید لینک) خوب

و هرچه کمی آبی از آسمان دارد

و هرچه کمی ترنم باران با خود دارد

و همه حرف های خوب دیگر

/ 0 نظر / 5 بازدید